news

แทนคำขอบคุณจากวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพในโครงการ อาชีวะจิตอาสา ร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มอบให้ บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในเครือกลุ่มบริษัทแฮปปี้แลนด์ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารทุกประเภท ทั้งการบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมในโครงการ “บริการชุมชน” ของนักศึกษาอาชีวะศึกษา ภาควิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และช่างอิเล็กทรอนิกส์ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ

และเพื่อแทนคำขอบคุณจากทางวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ ทางวิทยาลัยฯ จึงมอบจดหมาย เพื่อแสดงคำขอบคุณจากการสนับสนุนโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ โดยทางบริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด เองก็พร้อมและยินดีในการสนับสนุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาอาชีวศึกษา ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถในสายงานเพื่อนำไปประกอบวิชาชีพ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมต่อไป

ใส่ความเห็น